22 100 41 21
Jak działa instalacja fotowoltaiczna

1. Moduły fotowoltaiczne - energię promieniowania słonecznego zamieniają na energię elektryczną.

2. Kable - specjalnymi kablami solarnymi prąd stały z modułów przekazywany jest do inwertera/falownika.

3. Inwerter/Falownik - jest urządzeniem odpowiedzialnym za zmianę prądu stałego z modułów na prąd zmienny, taki sam jak w sieci energetycznej.

4. Licznik dwukierunkowy - wyprodukowana energia niewykorzystana na własne potrzeby, przekazywana jest do sieci przez specjalny licznik dwukierunkowy. W oparciu o odczyty z licznika dwukierunkowego Twój zakład energetyczny dokona stosownego rozliczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Audyt fotowoltaiczny prowadzony przez Eksperta, którego zadaniem jest dobór odpowiedniej instalacji do zapotrzebowania danej nieruchomości w energię elektryczną. Spotkanie to trwa na ogół do 1,5 godziny. W tym czasie Ekspert określa najkorzystniejszą lokalizację paneli, określa ich ilość możliwą do usytuowania na danej powierzchni dachu, uwzględniając między innymi: wymiary połaci dachowej, elementy zacieniające projektowaną instalację (kominy, kukawki, wykusze). Ponadto Ekspert na podstawie rachunków za prąd określa roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i na podstawie tych  danych określa wymaganą moc instalacji. Na spotkaniu omawiana jest zasada działania urządzeń, okresy gwarancyjne podzespołów, rentowność instalacji fotowoltaicznej tworzona w oparciu o indywidualne kalkulacje.

Dla Polski uśrednia się wielkość produkcji z 1kWp zainstalowanej mocy od 950 do 1050kWh. Warunki nasłonecznienia na Wielkopolsce należą do jednych z najlepszych, tj. Mazowsze czy Lubelszczyzna, a ich wartość stanowi 1100-1250 kWh/m2

Gwarancja na uzyski energetyczne wynosi 25 lat. Żywotność instalacji to minimum 35 lat. 

Panel odporny jest na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne (grad, wilgoć, opady deszczu i śniegu). Moduł może uszkodzić tylko mocna ingerencja ludzka - uszkodzenie mechaniczne.

Czas montażu instalacji zależny jest od wielkości instalacji. Małe domowe  instalacje fotowoltaiczne (3-8kW) montowane są w ciągu jednego dnia. Montaż większych instalacji (8-20kW) trwa do 3 dni.

Zakład energetyczny ma 30 dni na przyłączenie mikroinstalacji do sieci od daty formalnego zgłoszenia. Produkcja z mikroinstalcji pojawi się na rachunku po podpisaniu odpowiednich umów z zakładem energetycznym.

Formalnie, aby prawidłowo rozliczać uzyski z instalacji fotowoltaicznej, inwerter powinien być podłączony do jednego licznika dwukierunkowego, który zostanie zamontowany przez zakład energetyczny. Tym samym w praktyce oznacza to, że jedna instalacja zasila jedno gospodarstwo domowe. 

Na podstawię noweli do ustawy z 1 lipca 2016, zakłady energetyczne mają obowiązek bilansować zużycie vs. produkcje na przestrzeni jednego roku, uwzględniając przy tym opisane w noweli współczynniki (0,8 do 10kW, 0,7 powyżej 10kW). Nadwyżka powstała wyniku produkcji zielnej energii magazynowana jest w sieci. Tym samym Prosument może pobrać wyprodukowaną nadwyżkę w ciągu 365 dni od dnia jej wprowadzenia do sieci uwzględniając odpowiedni współczynnik, np. dla instalacji 4 kW, Prosument może odebrać z sieci 0,8 kWh za każdą 1kWh uprzednio wprowadzoną do sieci.

Zasadniczo rachunek dla odbiorcy domowego zawiera dwa rodzaje opłat:

Opłaty za energię - czyli rzeczywiste zużycie prądu. Możemy tu wyróżnić trzy główne opłaty: 

  • Opłata za energię czynną - czyli opłata za to, ile zużyliśmy kilowatogodzin energii. Ich koszt jest uzależniony od wybranej taryfy oraz od sprzedawcy.
  • Opłata jakościowa. Jest zależna również od zużytej energii - pobór mocy nierzadko gwałtownie rośnie, a elektrownie nie mają możliwości w krótkim czasie zwiększać lub zmniejszać produkcji. W związku z tym płacimy za to, aby energii elektrycznej nam po prostu nie zabrakło. 
  • Opłata sieciowa (inne nazwy: opłata dystrybucyjna zmienna, opłata przesyłowa zmienna). Ponosimy tutaj koszty związane z sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi, które dostarczają prąd z elektrowni. Chodzi tu o wszystkie słupy i kable, w których płynie energia elektryczna oraz transformatory, zabezpieczenia i cały niezbędny sprzęt. Są to koszty transportu energii z elektrowni oraz strat energii - -część prądu ucieka po drodze, akoszty tego ponosimy my - odbiorcy. Płacimy więc także za prąd, który ucieka w powietrze. Warto zauważyć, że nierzadko opłata ta jest drugą pod względem wielkości pozycją na fakturze.

Opłat wynienionych wyżej można uniknąć inwestując we włąsną elektrownię fotowoltaiczną. Ponieważ zależą one od ilości energii pobranej z sieci, jeśli będziemy produkować całość energii na własne potrzeby, opłaty te będą wynosić 0 zł.

Czy możemy zredukować wszystkie opaty do zera? Wyżej omówione opłaty są zależne od poboru prądu. Rachunek jednak i tak Państwo otrzymają, nawet w przypadku wyłączenia wszelkich urządzeń, czy wykręcenia korków. Niektóre opłaty są naliczane bowiem niezależnie od poboru energii, za samą gotowość do jej dostarczenia. Są one wymienione poniżej:

Opłata stała za dystrybucje  (opłata dystrybucyjna stała) - nie jest ona zależna od ilości zużytego prądu, a od charakteru poboru energii (od liczby faz) albo wielkości zapotrzebowania na moc ustaloną przed zawarciem umowy. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe to opłata ta jest niższa w przypadku układu jednofazowego i wyższa dla układu tzw. siłowego, czyli trójfazowego. Opłata ta odnosi się do kosztów, które związane są z eksploatacją sieci elektroenergetycznej oraz układów pomiarowych. Ponadto płacimy tu także za utrzymanie interwencyjnych załóg.

Opłata przejściowa - traktuje się ją jako wynagrodzenie za usługę udostępniania systemu elektroenergetycznego. Jest to stała opłata, ale po części jest zależna od rocznego zużycia energii (gospodarstwa domowe) lub od wielkości mocy umownej (firmy). 

Opłata abonamentowa - jest związana z kosztami związanymi z obsługą klienta, obejmuje np. koszt wystawienia rachunku oraz jego dostarczenia, koszt odczytania licznika i jego kontroli.

Opłata handlowa - Spotkać się z nią możemy przy taryfach dla firm. Jest to swego rodzaju opłata abonamentowa.

"Ukryte" opłaty - Na rachunku znajdziemy także inne "ukryte opłaty". Chodzi tu oczywiście o podatek VAT oraz akcyzę, która naliczana jest od sprzedanej energii.

Co to jest prognoza?

Na podstawie tego, ile energii zostało zużytej do tej pory, sprzedawca dokonuje obliczeń, ile zużyjemy w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak zużycie będzie większe wystąpi niedopłata, a w przypadku mniejszego zużycia nadpłata. Owe sytuacje są uwzględniane na następnym rachunku.

Co jeśli otrzymuję dwa rachunki?

Po zmianie sprzedawcy prądu możemy otrzymywać dwa rachunki. Jednak suma wszystkich opłat nie ulegnie zmianie. Różnicą jest tu jednak fakt, iż opłaty za energię będą na jednym rachunku, a opłaty za dystrybucje na drugim. Warto jednak nadmienić, że niektóre przedsiębiorstwa energetyczne podpisały umowy, które umożliwiają dostarczanie obu rachunków w jednej przesyłce.

Rachunek za energię elektryczną

Sprawdź jak czytać rachunki od poszczególnych dostawców energii elektrycznej:

Prosumenci (osoby fizyczne, gospodarstwa rolne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, małe i średnie przedsiębiorstwa), którzy oddają nadwyżki energii do sieci mogą odbierać ją w postaci 80% lub 70% (dla instalacji od 10kW) energii wprowadzonej do sieci.
 

Na odebranie nadwyżki prosument ma 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci.


Nowa definicja "prosumenta" brzmi:
"prosumenta energii odnawialnej - ­rozumie się odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej"

O nas Kontakt

Włącz oszczędzanie!

Skontaktuj się z nami: 22 100 41 21 kontakt@helioexpert.pl

Zainteresowany? Odezwiemy się do Ciebie.

Wypełnij formularz