22 100 41 21

Fotowoltaika idealnie nadaje się do obniżki kosztów energii w gospodarstwach rolnych - sprzyjają temu duże powierzchnie dachów w gospodarstwach, na których można zamontować instalację, oraz duże dostępne tereny dla instalacji gruntowych.

Wszyscy rolnicy mogą skorzystać z jednego z dwóch programów dotacyjnych - z dotacji 5000 zł z programu "Mój Prąd" lub z dedykowanego programu skierowanego dla rolników - dotacji do 40% z programu Agroenergia.

Dodatkowo rolnicy będący płatnikami podatku CIT mogą skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej umożliwiającej odliczenie do 17 000 zł od podatku.

Rolnicy będący płatnikami podatku rolnego mogą także skorzystać z ulgi podatkowej 25% w podatku rolnym.

Dotacje z programu Agroenergia

AgroEnergia  to program priorytetowy NFOŚiGW, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację lub pożyczkę z NFOŚiGW. Budżet programu AgroEnergia to 200 milionów złotych.

Cel programu

Celem programu jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności 

Dla kogo jest ten program

Program AgroEnergia skierowany jest do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Na co można otrzymać środki

Dofinansowaniu podlegają różne inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej, w tym systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp.

Budżet programu i forma finansowania

Całkowity budżet programu wynosi 200 mln złotych, z czego 80 mln zł będzie wsparciem bezzwrotnym (dotacje), a 120 mln zł stanowiły będą zwrotne formy finansowania (niskooprocentowane pożyczki).

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki może być to nawet do 100%. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki będzie ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Terminy i sposób składania wniosków

Pierwszy nabór wniosków zakończył się 20.12.2019 r., jednak NFOŚiGW już planuje kolejny nabór. Liczba środków jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć! Nasi specjaliści pomogą Państwu przygotować i złożyć wnioski do NFOŚiGW.

Umowy o dofinansowanie mają być podpisywane najpóźniej do 2023 r., środki mają trafić do zainteresowanych do 2025 r.

Ulga do 25% w podatku rolnym

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym każdy rolnik może odliczyć od podatku rolnego aż 25% wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, nawet przez 15 lat.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego, którzy są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przykład:
Gospodarstwo rolne płaci rocznie 5000 zł podatku rolnego. Koszt instalacji fotowoltaicznej to 40 000 zł. Od tej kwoty można odliczyć 25%, czyli 10 000 zł. Po dostarczeniu do Urzędu Gminy faktury za inwestycję oraz wniosku przez najbliższe 2 lata Gospodarstwo nie zapłaci podatku rolnego.

Czy rolnik może być też prosumentem?

Tak, może, nawet jeśli prowadzi rolniczą działalność gospodarczą. Według art. 2 pkt 27 a ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późń. zm.) prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że działalność rolnicza jest regulowana ustawą o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617, 1579), nie ma obostrzeń prawnych, żeby rolnik został prosumentem i korzystał z systemu tzw. opustów.

O nas Kontakt

Włącz oszczędzanie!

Skontaktuj się z nami: 22 100 41 21 kontakt@helioexpert.pl

Zainteresowany? Odezwiemy się do Ciebie.

Wypełnij formularz